Xuất nhập khẩu

Biểu mẫu xuất nhập khẩu

02/05/2012

Biểu mẫu Xuất Nhập Khẩu

01.     Mẫu xin xác nhận thanh toán qua ngân hàng & xác nhận thanh toán qua ngân hàng

02.     Mẫu Agreement (03 bên)

03.     Mẫu bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công

04.     Mẫu bảng đăng ký danh muc NL, vật tư NK trực tiếp sản xuất hàng XK (SXXK)

05.     Mẫu bảng đăng ký định mức từng mã hàng

06.     Mẫu bảng đăng ký NPL nhập khẩu

07.     Mẫu bảng đăng ký NPL vật tư cho HĐGC & phụ liệu HĐGC 

08.     Mẫu bảng đăng ký NPL tạm tính cho hđgc

09.     Mẫu bảng định mức NPL sử dụng từng mã hàng

10.     Mẫu bảng định mức XK (thực tế) 

11.     Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu xin C.O Form A

12.     Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu xin C.O Form AJ

13.     Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu xin C.O Form AK

14.     Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu xin C.O Form B 

15.     Mẫu bảng thống kê TKNK

16.     Mẫu bảng thống kê TKXK

17.     Mẫu bảng tộng hợp tờ khai XK, NK (SXXK của DN chế xuất)

18.     Mẫu báo cáo kho ngoại quan

19.     Mẫu báo cáo khu phi thuế quan

20.     Mẫu báo cáo năng lực sản xuất (khi đăng ký HĐGC)

21.     Mẫu báo cáo nhập xuất tồn NPL NK (SXXK của doanh nghiệp chế xuất)

22.     Mẫu biên bản bàn giao (Hải quan)

23.     Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu

24.     Mẫu biên bản thỏa thuận hàng tạm nhập tái chế

25.     Mẫu C.O Form A

26.     Mẫu C.O Form AJ

27.     Mẫu C.O Form AK 

28.     Mẫu C.O Form B

29.     Mẫu C.O Form T

30.     Mẫu cam kết nhãn chính (nếu được yêu cầu khi đăng ký HĐGC)  

31.     Mẫu cam kết nhãn chính

32.     Mẫu chữ ký và con dấu

33.     Mẫu công văn cam kết nhập NPL để SXXK

34.     Mẫu công văn giải trình C.O AK 

35.     Mẫu công văn không xin C.O cho mã hàng

36.     Mẫu công văn kiểm hàng ngoài giờ

37.     Mẫu công văn mở phiếu chuyển

38.     Mẫu công văn nợ Bll mở TKHQ

39.     Mẫu công văn xin hủy tờ khai XK

40.     Mẫu công văn xin xuất thiếu (HQĐT)

41.     Mẫu công văn xin xuất thiếu (HĐGC)

42.     Mẫu công văn xử lý phế liệu phế phấm

43.     Mẫu cung cấp chi tiết làm Bill

44.     Mẫu công văn cam kết tên hàng

45.     Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế NK

46.     Mẫu công văn đăng ký xuất trả NPL gia công

47.     Mẫu công văn giải tỏa hàng (cho kết quả giám định) 

48.     Mẫu công văn giải tỏa hàng (gửi cục ATVSTP)

49.     Mẫu công văn giải trình nhập hàng mẫu không khai báo

50.     Mẫu công văn giải trình sai tên hàng so với khai báo 

51.     Mẫu công văn khai thác hàng nhanh đưa vào kho CFS

52.     Mẫu công văn thay đổi  cửa khẩu xuất hàng

53.     Mẫu công văn thông báo lịch trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh

54.     Mẫu công văn xin cấp C.O nhanh 

55.     Mẫu công văn xin điều chỉnh người nhận hàng

56.     Mẫu công văn xin điều chỉnh tên người nhận hàng

57.     Mẫu công văn xin gia hạn HĐGC để xuất hàng

58.     Mẫu công văn xin giải tỏa hàng gửi cvsattp

59.     Mẫu công văn xin kiểm tra hàng trước khi khai báo HQ 

60.     Mẫu công văn xin rút hàng container tại cảng

61.     Mẫu công văn xin rút hàng ra khỏi cảng

62.     Mẫu công văn xin tạm nhập để sửa chữa

63.     Mẫu công văn xin tạm nhập để sửa chữa không nộp thuế NK

64.     Mẫu công văn XNK biên giới biên phòng

65.     Mẫu đăng ký chi cục HQ làm thủ tục XK sản phẩm (SXXK)

66.     Mẫu đăng ký kiểm dịch thực vật

67.     Mẫu giấy đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp (khi đăng ký HĐGC)

68.     Mẫu danh mục hàng hóa NK thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK (theo TT_79)

69.     Mẫu định mức tạm tính (khi đăng ký HĐGC)

70.     Mẫu đơn đề nghị cấp C.O AJ 

71.     Mẫu đơn đề nghị cấp C.O AK

72.     Mẫu xin giấy phép nhập khẩu tự động

73.     Mẫu xin đề nghị cấp C.O trước, nợ TKHQ

74.     Mẫu đơn đề nghị chuyển cửa khẩu 

75.     Mẫu đơn xin C.O form A & B

76.     Mẫu đơn xin đề nghị cấp C.O Form A & E.C

77.     Mẫu đơn xin mở file theo dõi XNK

78.     Mẫu đơn xin thành lập kho ngoại quan

79.     Mẫu đơn xin xuất hàng phi mậu dịch 

80.     Mẫu E.C

81.     Mẫu Garment Processing Contract

82.     Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa viện y tế

83.     Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán ngân hàng

84.     Mẫu giấy ủy quyền ký C.O

85.     Mẫu hợp đồng gia công (VN)

86.     Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

87.     Mẫu hợp đồng ký ủy thác XNK 

88.     Mẫu hợp đồng vận tải quá cảnh (EN)

89.     Mẫu Invoice & Packing List

90.     Mẫu Invoice 

91.     Mẫu khai bổ sung về hàng hóa XK, NK

92.     Mẫu Letter of Authorization (làm hàng quá cảnh)

93.     Mẫu Letter of Reoairment Request

94.     Mẫu Manifest 

95.     Mẫu Packing List Declaration (Australia)

96.     Mẫu Packing List

97.     Mẫu phiếu đăng ký làm tthq đối với hàng chuyển cửa khẩu

98.     Mẫu phiếu ghi chép hồ sơ xin C.O

99.     Mu phiếu lấy mẫu NPL

100.     Mẫu phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa NK thuộc dự án đầu  tư miễn thuế NK (theo TT_79)

101.     Mẫu phiếu theo dõi XNK từng lần

102.     Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ Hải quan (theo TT_79)

103.     Mẫu phiếu tiếp nhận, bàn giao HS Hải quan

104.     Mẫu phụ kiện hợp đồng gia công

105.     Mẫu phụ lục TK GATT

106.     Mẫu Purchase Order

107.     Mẫu Sales Contract 

108.     Mẫu sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký TK một lần, XNK nhiều lần

109.     Mẫu Spot Buy Contract

110.     Mẫu theo dõi HĐGC & SXXK

111.     Mẫu thiết kế kỹ thuật

112.     Mẫu thỏa thuận giao hàng

113.     Mẫu thông báo gửi khách hàng XNK

114.     Mẫu hàng nhập khẩu tại chổ 

115.     Mẫu thông báo thuế nhập tại chỗ

116.     Mẫu thống kê TK XNK

117.     Mẫu TK đăng ký nghiêm ngặt vầ an toàn lao động

118.     Mẫu tờ trình hàng tạm nhập tái chế

119.     Mẫu tờ trình lãnh đạo Hải quan xuất trả nguyên phụ liệu

120.     Mẫu trucksheet

Các bài viết khác