Thuế

Tư vấn thuế

06/02/2014

Lập hồ sơ khai thuế ban đầu ;

 

 

Báo cáo thuế :

-

Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế

-

Lập và nộp báo cáo thống kê

-

Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế

-

Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế

-

Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế

 

 

Thủ tục hoàn thuế :

-

Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

-

Giải trình số liệu hoàn thuế

 

 

Quyết toán thuế :

-

Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng

-

Kiểm soát lại chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế GTGT, TNDN và báo cáo tài chính các năm cần quyết toán

-

Hoàn thiện, bổ sung thiếu sót trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp

-

Đứng ra giải trình trước cơ quan thuế

 

 

Các dịch vụ khác về thuế

 

Các bài viết khác