Xuất nhập khẩu
Bảng báo giá dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu03:42 PM 08/07/2014

- Lập tờ khai hải quan

- Khai báo hải quan

- Thông quan

- Giao nhận hàng hóa

- Kiểm dịch, kiểm định, xin chứng nhận C/O,…

- Thanh khoản Hải quan hoàn thuế XNK

Đại lý hải quan03:18 PM 07/02/2014

Đại lý hải quan

- Khai thuê hải quan

- Thanh khoản hải quan

- Hoàn thuế xuất nhập khẩu

Giao nhận vận tải XNK02:57 PM 07/02/2014

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trọn gói

- Vận chuyển hàng hóa

- Thuê hộ tàu biển

Dịch vụ khác08:36 AM 26/04/2012

New Page 1

- Chứng thư, giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

- Đóng gói bao bì, dán nhãn

- Dịch vụ gom hàng

- Ủy thác xuất nhập khẩu